Leadership

Ron Baruchi

Ron Baruchi

CEO
Dr. Sagi Katz

Dr. Sagi Katz

VP Agronomy
Dr. Shai Sela

Dr. Shai Sela

Chief Scientist
Lior Grunhaus

Lior Grunhaus

COO
Jonathan Sullivan

Jonathan Sullivan

VP Sustainability & Business Development
Sarah Myers

Sarah Myers

VP Marketing
Yoav Mayer Wolf

Yoav Mayer Wolf

CPO
Liron Prizant

Liron Prizant

VP HR
Ori Yuval

Ori Yuval

CFO
Dan Raudnitz

Dan Raudnitz

VP R&D
Etzik Bega

Etzik Bega

Chief Architect